HMV&BOOKS

2015

HMVが新たに始めた本屋
「HMV&BOOKS」
VI計画を担当しました。

160426_6D_043_lo_L.jpg
151116_modi_306.jpg160426_6D_023_lo.jpg160426_6D_216_lo.jpg